ntko附件管理控件示例
NTKO 附件管理控件DOMINO示例程序
文件列表上框

某些功能比如拖放,排序,在演示版本中不提供。正式版本中提供,请联系我们。

创建新附件文件 刷新当前窗口 示例程序帮助文档
附件文件列表:
文 件 标 题创 建 日 期 附 件 数 量相 关 操 作
无标题09/19/2022 02:57:08 PM0编辑 阅读 删除
无标题09/13/2022 04:16:34 PM0编辑 阅读 删除
测试09/13/2022 08:44:37 AM2编辑 阅读 删除
sdd09/09/2022 10:10:18 AM0编辑 阅读 删除
100009/08/2022 01:52:59 PM0编辑 阅读 删除
2209/03/2022 06:03:27 PM0编辑 阅读 删除
无标题08/18/2022 03:54:00 PM0编辑 阅读 删除
test08/12/2022 10:44:45 AM2编辑 阅读 删除
无标题07/26/2022 03:29:05 PM0编辑 阅读 删除
11107/22/2022 11:10:23 AM0编辑 阅读 删除
1233206/22/2022 03:07:41 PM5编辑 阅读 删除
test06/20/2022 10:40:04 AM1编辑 阅读 删除
你好05/23/2022 11:39:41 AM2编辑 阅读 删除
aaa05/12/2022 05:41:57 PM3编辑 阅读 删除
无标题04/25/2022 08:30:24 PM0编辑 阅读 删除
呵呵03/30/2022 10:34:37 AM2编辑 阅读 删除
无标题02/17/2022 07:06:31 PM0编辑 阅读 删除
无标题01/18/2022 08:59:00 AM0编辑 阅读 删除
无标题01/17/2022 04:52:55 PM0编辑 阅读 删除
kk12/05/2021 11:42:31 AM0编辑 阅读 删除
无标题12/01/2021 05:56:41 PM0编辑 阅读 删除
11109/28/2021 03:40:43 PM0编辑 阅读 删除
test09/28/2021 03:37:53 PM1编辑 阅读 删除
12312309/10/2021 04:34:01 PM1编辑 阅读 删除
cad08/19/2021 05:34:25 PM1编辑 阅读 删除
cad08/17/2021 09:24:47 PM0编辑 阅读 删除
99908/02/2021 11:44:05 AM0编辑 阅读 删除
无标题06/11/2021 09:20:53 AM0编辑 阅读 删除
无标题06/06/2021 01:07:21 PM0编辑 阅读 删除
1205/28/2021 03:25:43 PM2编辑 阅读 删除
重庆软航科技有限公司

技术支持详见公司网站www.ntko.com “联系我们”

公司网站:WWW.NTKO.COM   技术支持开发网站:DEV.NTKO.COM