ntko附件管理控件示例
NTKO 附件管理控件DOMINO示例程序
文件列表上框

某些功能比如拖放,排序,在演示版本中不提供。正式版本中提供,请联系我们。

创建新附件文件 刷新当前窗口 示例程序帮助文档
附件文件列表:
文 件 标 题创 建 日 期 附 件 数 量相 关 操 作
111105/16/2018 03:04:59 PM3编辑 阅读 删除
分分分05/13/2018 05:00:42 PM1编辑 阅读 删除
李德春04/25/2018 11:13:44 AM1编辑 阅读 删除
无标题04/24/2018 09:58:47 AM1编辑 阅读 删除
测试304/23/2018 04:36:03 PM1编辑 阅读 删除
无标题04/23/2018 03:52:55 PM0编辑 阅读 删除
无标题04/23/2018 11:15:42 AM0编辑 阅读 删除
升级包04/16/2018 04:33:01 PM3编辑 阅读 删除
aaaaa04/13/2018 04:33:53 PM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 04:26:51 PM9编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:22:25 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:21:29 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:21:29 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:20:17 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:20:14 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:19:26 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:19:25 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:17:58 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:17:57 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:16:37 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:16:36 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:15:16 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:15:15 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:13:26 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:13:25 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:11:11 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:11:11 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:10:21 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:10:20 AM0编辑 阅读 删除
Mr.04/13/2018 07:09:37 AM0编辑 阅读 删除
重庆软航科技有限公司

技术支持详见公司网站www.ntko.com “联系我们”

公司网站:WWW.NTKO.COM   技术支持开发网站:DEV.NTKO.COM